اهمیت اقدام پژوهی و گزارش تخصصی – بانک فایل پژوهشی معلمان

اهمیت اقدام پژوهی و گزارش تخصصی - بانک فایل پژوهشی معلمان - واژه های اقدام پژوهی و گزارش تخصصی در واقع پژوهشهای عمل گرایی هستند که در حین عمل و انجام فعالیت های آموزشی مانند تدریس رخ می دهند . اقدام پژوهی و گزارش تخصصی آموزش ، تلاش برای یادگیری ، آزمون و سپس تغییر دادن بعضی از روش های معمول کلاسی با هدف ارتقا بخشی به امور پژوهشی انجام می پذیرد.

sitemap: https://moallemblog.com/sitemap_index.xml

Feed: https://moallemblog.com/downloads/feed/

فرایند اجرای اقدام پژوهی و گزارش تخصصی به قرار زیر انجام می شود. نگارش برنامه پیدایش حقیقت اجرای پژوهش عملی انواع مختلف اقدام پژوهی و گزارش تخصصی

در نظام آموزشی ما برای مباحث اقدام پژوهی و گزارش تخصصی چهار گروه معرفی شده است :

بنیادی کاربردی علمی تولیدی اقدام پژوهی و گزارش تخصصی بنیادی

هدف این نوع پژوهش گسترش علم دانش آموزان و معلمین است . در این نوع اقدام پژوهی و گزارش تخصصی به کاوش مشکلات پرداخته می شود و به دنبال یافتن پاسخ برای سوال…

Read more
  • 1